ข้อมูลผู้บริหาร

 

ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อมูลทั่วไป

ฃื่อ – สกุล       :        นายสมเดช     ธรรมมา

                     :        MR.Somdat   Tumma

ตำแหน่งงาน   :        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง   :   ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2564  ถึงวันที่  ปัจจุบัน

สถานที่ติดต่อ  :        องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท  อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67150

วุฒิการศึกษา  :        พ.ศ.2551  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต

                              สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์

                              พ.ศ.2556  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 

                              วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

ประวัติการทำงาน   :  อดีตกำนันตำบลพุทธบาท  อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์

                              นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท

                              ประธานกลุ่มกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอชนแดน

                              ประธานชมรมฌาปณกิจข้าราชการ พนักงาน ส่วนท้องถิ่นอำเภอชนแดน

                              จังหวัดเพชรบูรณ์

                              คณะกรรมการ ก.อบต.จังหวัดเพชรบูรณ์

                              คณะกรรมการกระจายอำนาจ จังหวัดเพชรบูรณ์

                              คณะกรรมการกระจายอำนาจ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เบอร์โทรศัพท์  : 087-1997602

 

 

ข้ามไปยังทูลบาร์