สำนักปลัด

นายมานัส เสนานุช

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท

นายเจษฏาภรณ์ มากแก่น

หัวหน้าสำนักปลัด

นางสิริธัญ กองแก้ว

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวเพ็ญจิตร แสนอินต๊ะ

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวธนพร ใหญ่วงษ์

นักจัดการงานทั่วไป
ข้ามไปยังทูลบาร์