สำนักปลัด

นายมานัส เสนานุช

นายมานัส เสนานุช

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท

นางสาวธนพร ใหญ่วงษ์

นิติกรปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวภัทรภร รักษาบุญ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวอรฑัย เพียเทพ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

สิบเอกฐกฤต ยงพรม

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายติธานันท์ จันทะวงศ์

เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

นายเพลิน ทองแย้ม

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

นายณัฐพงษ์ พลศิลาอาจ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวฯ

นายธนวัฒน์ รื่นจีน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวนุชนาฏ ศิลปาภิสันทน์

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางปราโมท บุญเกตุ

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นายวันชัย ศิรารอด

พนักงานดับเพลิง

นายอาทิตย์ เหลี่ยมศร

พนักงานขับรถดับเพลิง

นายราชินทร์ อิ่มอุรัง

พนักงานขับรถดับเพลิง

นายพิรม ฉิมพุฒ

พนักงานขับรถยนต์

นายธนดล มีทอง

พนักงานขับรถยนต์

นางเสาวลักษณ์ อยู่เย็น

พนักงานขับรถยนต์

นายอำนาจ บุญอยู่

พนักงานขับรถยนต์

นายธีรพล สายสุจริต

พนักงานขับรถยนต์

นายวัชรกิตติ มากแก่น

พนักงานจ้างทั่วไป

นายภีรพัฒน์ คำสุม

พนักงานจ้างทั่วไป

นายทิพากร ศรีม่วง

พนักงานจ้างทั่วไป

นายมาวิน ยอดคำ

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวนันทิกานต์ บุญเสริม

พนักงานจ้างทั่วไป

นายอัมรินทร์ พรมล้วน

พนักงานจ้างทั่วไป

นายพิษณุ กะโห้เหม

พนักงานจ้างทั่วไป

นายวิชากร วงศ์มาลา

พนักงานจ้างทั่วไป

นายภัทรภูมิ คุมขำ

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวธัญญรัตน์ ธรรมมา

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวศิริพร พรมเผ่า

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวมลชนก น้อยนันตา

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวสุนันทา สุขเจริญ

พนักงานจ้างทั่วไป

นายโชคชัย คำฝอย

พนักงานจ้างทั่วไป

นายธนกร ดงชะอม

พนักงานจ้างทั่วไป

นางยวีรากร คงเกิด

พนักงานจ้างทั่วไป

นางพรหมพร ศรีนรครุฑ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวลลิตา กิ่งทอง

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวบัวชม ตลับเงิน

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางยวีรากร คงเกิด

พนักงานจ้างทั่วไป

นางละม้อม ด้วงสังข์

พนักงานจ้างเหมาบริการ
ข้ามไปยังทูลบาร์