สำนักปลัด

นายมานัส เสนานุช

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท

นายเจษฏาภรณ์ มากแก่น

หัวหน้าสำนักปลัด

นางสิริธัญ กองแก้ว

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวเพ็ญจิตร แสนอินต๊ะ

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวธนพร ใหญ่วงษ์

นักจัดการงานทั่วไป

นายเพลิน ทองแย้ม

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

นายณัฐพงษ์ พลศิลาอาจ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวฯ

นายวรกร พรมมี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวนุชนาฏ ศิลปาภิสันทน์

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวจิรฐิตา บุญเกตุ

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นายธีรวัฒน์ สุขนวล

พนักงานดับเพลิง

นายอาทิตย์ เหลี่ยมศร

พนักงานขับรถดับเพลิง

นายราชินทร์ อิ่มอุรัง

พนักงานขับรถดับเพลิง

นายพิรม ฉิมพุฒ

พนักงานขับรถยนต์

นายสวัสดิ์ สุขนวล

พนักงานขับรถยนต์

นางเสาวลักษณ์ อยู่เย็น

พนักงานขับรถยนต์

นายอำนาจ บุญอยู่

พนักงานขับรถยนต์

นายปราโมช บุญเกตุ

พนักงานขับรถยนต์

นายเกียรตินันท์ ชาติรักษา

พนักงานจ้างทั่วไป

นายปัญญา สุขม่วง

พนักงานจ้างทั่วไป

นายวันชัย ศิรารอด

พนักงานจ้างทั่วไป

นายธีรพล สายสุจริต

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวนันทิกานต์ บุญเสริม

พนักงานจ้างทั่วไป

นายอัมรินทร์ พรมล้วน

พนักงานจ้างทั่วไป

นายธนดล มีทอง

พนักงานจ้างทั่วไป

นายวิชากร วงศ์มาลา

พนักงานจ้างทั่วไป

นายไพศาล ธรรมมา

พนักงานจ้างทั่วไป

นายจารุวัฒน์ คงปัญญา

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวพรพรรณ อบเชย

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวมณียา สาวไทยป่า

พนักงานจ้างทั่วไป

นายกฤษนัย ศรีไกรสิทธิ์

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวยสุตมา เพ็งสมบูรณ์

พนักงานจ้างทั่วไป

นายโชคชัย คำฝอย

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวสุวนีย์ ศรีแก้ว

พนักงานจ้างทั่วไป
ข้ามไปยังทูลบาร์