สำนักปลัด

นางนงเยาว์ ทองจันทร์

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท

นางสาวธนพร ใหญ่วงษ์

นิติกรปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

สิบเอกฐกฤต ยงพรม

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายติธานันท์ จันทะวงศ์

เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

นางสาวรัตนาภรณ์ ค้ำคูณ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายเพลิน ทองแย้ม

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

นางสาวนุชนาฏ ศิลปาภิสันทน์

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายธนวัฒน์ รื่นจีน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางปราโมท บุญเกตุ

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นางสาวสุพัตรา อยู่เย็น

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

นายวัชรกิตติ มากแก่น

ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์

นาวสาวสุวนีย์ ศรีแก้ว

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร

นายวันชัย ศิรารอด

พนักงานดับเพลิง

นายราชินทร์ อิ่มอุรัง

พนักงานขับรถดับเพลิง

นายสยามรัฐ เรียบร้อย

พนักงานขับรถดับเพลิง

นายชัชวาลย์ เลิศพัชรธร

พนักงานขับรถดับเพลิง

นายมาวิน ยอดคำ

พนักงานขับรถยนต์

นายภีรพัฒน์ คำสุม

พนักงานขับรถยนต์

นายพิรม ฉิมพุฒ

พนักงานขับรถยนต์

นางเสาวลักษณ์ อยู่เย็น

พนักงานขับรถยนต์

นายอำนาจ บุญอยู่

พนักงานขับรถยนต์

นายธีรพล สายสุจริต

พนักงานขับรถยนต์

นางยวีรากร คงเกิด

พนักงานขับรถยนต์

นายโชคชัย คำฝอย

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวกัญญรัตน์ ผาบสิมมา

พนักงานจ้างทั่วไป

นายธีรพงศ์ ใสดี

พนักงานจ้างทั่วไป

นายวัชระ ศิรารอด

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวบุญยานุช เพิ่มสวัสดิ์

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวมลชนก น้อยนันตา

พนักงานจ้างทั่วไป

นายภัทรภูมิ คุมขำ

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวสุนันทา สุขเจริญ

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวบัวชม ตลับเงิน

พนักงานจ้างทั่วไป

นายวัชรินทร์ อิ่มอุรัง

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวเบญจาศ อินโชติ

พนักงานจ้างทั่วไป

นายทิพากร ศรีม่วง

พนักงานจ้างทั่วไป

นายมงคล หอมมาลา

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวฑิติยา ศรีชาวนา

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวอรอนงค์ เทพนาคิน

พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวนันทิกานต์ บุญเสริม

พนักงานจ้างทั่วไป
ข้ามไปยังทูลบาร์