สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 

๑. ด้านกายภาพ

            ๑.๑  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล 

องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท     ตั้งอยู่เลขที่  429  หมู่ที่  24  ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของอำเภอชนแดน   จังหวัดเพชรบูรณ์   ห่างจากที่ว่าการอำเภอชนแดน   ประมาณ  3   กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดเพชรบูรณ์ 53 กิโลเมตร  มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ                   ติดต่อกับ         ตำบลวังศาล      อำเภอวังโป่ง

ทิศใต้                       ติดต่อกับ         ตำบลชนแดน    อำเภอชนแดน

ทิศตะวันออก              ติดต่อกับ         ตำบลวังชมภู     อำเภอเมืองเพชรบูรณ์

ทิศตะวันตก                ติดต่อกับ         ตำบลท่าข้าม     อำเภอชนแดน

        

องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาทประกอบด้วยการปกครองท้องที่ 28 หมู่บ้าน มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 5๖ คน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2 คน และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน ไม่มีความขัดแย้งในการติดต่อประสานงานระหว่างท้องถิ่นกับท้องที่ ซึ่งประชาชนตำบลพุทธบาทให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและให้ความสำคัญกับประชาชนหมู่บ้าน ประชาคมตำบลและการมีส่วนร่วมของประชาชน

๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ

องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท มีลักษณะเป็นที่ราบสลับเนินเขาเล็กๆ และมีลำคลองขนาดเล็กไหลผ่าน  เป็นพื้นที่สำหรับที่อยู่อาศัยประมาณ ๖๐%  เป็นพื้นที่สำหรับการเกษตร ๓๕ %  และมีพื้นที่ส่วนอื่น ๕%  มี ๓ ดูกาล  (ฤดูร้อน  ฤดูฝน ฤดูหนาว)

๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและแห้งแล้ง  แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความ

เสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ – ๓๙.๙ องศาเซลเซียส  ร้อนจัด  มีอุณหภูมิประมาณ  ๔๐  องศาเซลเซียสขึ้นไป

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แต่อาจเกิด“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม  แต่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาทเคยเกิดอุทกภัยรุนแรง  น้ำป่าไหลหลาก

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว ๑-๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด  ประมาณ  ๑2 องศา

๑.๔ ลักษณะของดิน

ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย  ประมาณ  80% ดินลูกรังประมาณ ๑๕ % ลักษณะดินในพื้นที่เป็นดินเหนียวประมาณ 5 %

๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้ำ

มีแหล่งน้ำที่ใช้สำหรับ  อุปโภค-บริโภค  จำนวน  ๕  แห่ง   แหล่งน้ำทั้ง ๕ แห่งเคยเป็นแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและตำบลได้ดำเนินการปรับปรุงก่อสร้างขึ้นใหม่เพื่อเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน  ดังนี้

ลำห้วย..........

-2-

ลำห้วย           55      แห่ง     สระน้ำ            127    แห่ง

หนองน้ำ          2        แห่ง     บ่อน้ำตื้น         208    แห่ง

ลำคลอง          -         แห่ง     บ่อบาดาล        72      แห่ง

บึง                -         แห่ง     อ่างเก็บน้ำ        3        แห่ง

แม่น้ำ             -         แห่ง     ฝาย               9        แห่ง

อื่นๆ (ระบุ)       -         แห่ง     เหมือง            -         แห่ง

๑.๕ ลักษณะของไม้และป่าไม้

ในเขตตำบลพุทธบาทมีป่าชุมชน 3 แห่ง คือป่าชุมชนบ้านลาดน้อย ป่าชุมชนบ้านซำเตย ป่าชุมบ้านโป่งตะแบก และมีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น  ผลัดใบ

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง       

องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท มีทั้งหมดจำนวน 28 หมู่บ้านชุมชน  แต่ละชุมชนมีกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชน  ๙  คน  ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างของตำบล  ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี  เช่น  การเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบล ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓  ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  ๑,๙๒๗   คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  ๒,๗๔๘  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๗๑.๗๖  จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบล ๑,๙๗๗ คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น ๒,๗๓๗ คน  คิดเป็นร้อยละ  ๗๒.๒๓  ปัญหาคือการแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสูง มีจุดที่น่าสังเกตคือ มีการย้ายเข้าย้ายออกช่วงที่จะมีการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา  นายกเทศมนตรี  โดยเฉพาะ การคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน  การแก้ไขปัญหาของตำบลคือ  ขอความร่วมมือ  ผู้นำ  เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอำเภอทราบ  การรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระทำได้และทำไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นตำบลก็ได้พยายามแก้ไข  โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกชุมชนในเขตตำบล  ในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล  จากผลการประชุมทุกครั้งที่ตำบลจัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย  ส่งผลให้ตำบลดำเนินงานตามความต้องการของประชาชน และประชาชนได้รับและมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล นอกจากนี้  ตำบลได้จัดโครงการอบรมศึกษา  ดูงาน  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาตำบล  พนักงานตำบล  อสม. และกรรมการชุมชน  โครงการอื่นๆ สำหรับประชาชนอีกหลายโครงการ  เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาตำบลให้เจริญเท่าเทียมกับตำบลอื่นๆ และตำบลมีโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  โครงการบางโครงการต้องระงับไว้เนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณ  มีอัตรากำลังพนักงานตำบลจำกัด ไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านบริการ  โดยตำบลแบ่งเขตการปกครอง  ดังนี้

๒.๑ เขตการปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท”  ได้ยกฐานะจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย      เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๙ เล่มที่ ๑๑๓ ตอนที่ ๙ง ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.  2539

ที่ตั้ง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ตั้งอยู่ หมู่ที่ 24 ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

โทร 0-5676-1559 ต่อ ๑2  โทรสาร  0-5676-1696

เนื้อที่   พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท  ทั้งหมด  242  ตารางกิโลเมตร  จำนวน  151,250 ไร่

ตำบลพุทธบาท  ประกอบด้วย 28  หมู่บ้านดังนี้

หมู่ที่  ๑  บ้านห้วยตูม

หมู่ที่  ๒  บ้านน้ำพุ

หมู่ที่  3  บ้านน้ำลัด

หมู่ที่  4  บ้านห้วยงาช้าง

หมู่ที่  5  บ้านหนองตาด

หมู่ที่  6  บ้านกกจั่น

หมู่ที่  7………

-3-

หมู่ที่  7  บ้านซับสีทอง

หมู่ที่  8  บ้านผาทอง

หมู่ที่  9  บ้านคลองปอบ

หมู่ที่  10  บ้านโป่งตะแบก

หมู่ที่  ๑1 บ้านถ้ำเขาเครือ

หมู่ที่  1๒  บ้านโป่งเจ็ดหัว

หมู่ที่  13  บ้านลาดน้อย

หมู่ที่  14  บ้านโค้งผักชี

หมู่ที่  15  บ้านหนองเล้าไก่

หมู่ที่  16  บ้านวังมะปราง

หมู่ที่  17  บ้านห้วยตูมใต้

หมู่ที่  18  บ้านซับน้อย

หมู่ที่  19  บ้านมะค่างาม

หมู่ที่  20  บ้านกกจั่นเหนือ

หมู่ที่  2๑  บ้านซำเตย

หมู่ที่  ๒2  บ้านอ่างหิน

หมู่ที่  23  บ้านห้วยงาช้างบน

หมู่ที่  24  บ้านเนินไพร

หมู่ที่  25  บ้านเนินต้อง

หมู่ที่  26  บ้านคลองคล้า

หมู่ที่  ๒7  บ้านน้ำลัดใหม่

หมู่ที่  28  บ้านผาทองใต้

๒.๒ การเลือกตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ทั้งหมดเป็น ๑ เขตเลือกตั้ง  สมาชิกสภาออกเป็น  28  เขต ดังนี้

๑.) เขตเลือกตั้งที่ ๑  หน่วยเลือกตั้งที่ ๑    ได้แก่หมู่ที่  ๑  บ้านห้วยตูม  ตำบลพุทธบาท

อำเภอชนแดน   จังหวัดเพชรบูรณ์     ที่เลือกตั้ง  ได้แก่    ศาลาวัดห้วยตูม

๒.) เขตเลือกตั้งที่ ๒  หน่วยเลือกตั้งที่ ๑    ได้แก่หมู่ที่  2  บ้านน้ำพุ  ตำบลพุทธบาท

อำเภอชนแดน   จังหวัดเพชรบูรณ์      ที่เลือกตั้ง  ได้แก่   ศาลาวัดน้ำพุ

          ๓.) เขตเลือกตั้งที่ ๓ หน่วยเลือกตั้งที่ ๑     ได้แก่หมู่ที่  3  บ้านน้ำลัด  ตำบลพุทธบาท

อำเภอชนแดน   จังหวัดเพชรบูรณ์      ที่เลือกตั้ง  ได้แก่   ศาลาประชาธิปไตยน้ำลัด

๔.) เขตเลือกตั้งที่ ๔ หน่วยเลือกตั้งที่ ๑     ได้แก่หมู่ที่  4  บ้านห้วยตูม  ตำบลพุทธบาท

อำเภอชนแดน   จังหวัดเพชรบูรณ์     ที่เลือกตั้ง  ได้แก่    ศาลาวัดห้วยงาช้าง

๕.) เขตเลือกตั้งที่ ๕ หน่วยเลือกตั้งที่ ๑     ได้แก่หมู่ที่  5  บ้านหนองตาด  ตำบลพุทธบาท

อำเภอชนแดน   จังหวัดเพชรบูรณ์     ที่เลือกตั้ง  ได้แก่    ศาลาวัดหนองตาด

๖.) เขตเลือกตั้งที่ ๖ หน่วยเลือกตั้งที่ ๑     ได้แก่หมู่ที่  6  บ้านกกจั่น  ตำบลพุทธบาท

อำเภอชนแดน   จังหวัดเพชรบูรณ์      ที่เลือกตั้ง  ได้แก่    อาคารโรงเรียนบ้านกกจั่น

๗.) เขตเลือกตั้งที่ ๗ หน่วยเลือกตั้งที่ ๑     ได้แก่หมู่ที่  7  บ้านซับสีทอง  ตำบลพุทธบาท

อำเภอชนแดน   จังหวัดเพชรบูรณ์       ที่เลือกตั้ง  ได้แก่    ศาลาวัดซับสีทอง

๘.) เขตเลือกตั้งที่ ๘ หน่วยเลือกตั้งที่ ๑     ได้แก่หมู่ที่  8  บ้านผาทอง  ตำบลพุทธบาท                                  อำเภอชนแดน   จังหวัดเพชรบูรณ์            ที่เลือกตั้ง  ได้แก่    อาคารโรงเรียนบ้านผาทอง

๙.) เขตเลือกตั้งที่ ๙ หน่วยเลือกตั้งที่ ๑     ได้แก่หมู่ที่  9  บ้านคลองปอบ  ตำบลพุทธบาท

อำเภอชนแดน   จังหวัดเพชรบูรณ์    ที่เลือกตั้ง  ได้แก่    ศาลาเอนกประสงค์บ้านคลองปอบ

10.) เขตเลือกตั้ง.....

-4-

๑๐.) เขตเลือกตั้งที่ ๑๐ หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ ได้แก่หมู่ที่  ๑0  บ้านโป่งตะแบก  ตำบลพุทธบาท

อำเภอชนแดน   จังหวัดเพชรบูรณ์     ที่เลือกตั้ง  ได้แก่  อาคารโรงเรียนบ้านโป่งตะแบก

๑๑.) เขตเลือกตั้งที่ ๑๑ หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ ได้แก่หมู่ที่  ๑1  บ้านถ้ำเขาเครือ  ตำบลพุทธบาท

อำเภอชนแดน   จังหวัดเพชรบูรณ์     ที่เลือกตั้ง  ได้แก่   ศาลาวัดถ้ำเขาเครือ

           ๑๒.) เขตเลือกตั้งที่ ๑๒ หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ ได้แก่หมู่ที่  ๑2  บ้านโป่งเจ็ดหัว  ตำบลพุทธบาท

อำเภอชนแดน   จังหวัดเพชรบูรณ์    ที่เลือกตั้ง  ได้แก่   ศาลาอเนกประสงค์บ้านวังศาลา

๑๓.) เขตเลือกตั้งที่ ๑๓ หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ ได้แก่หมู่ที่  ๑3  บ้านลาดน้อย  ตำบลพุทธบาท

อำเภอชนแดน   จังหวัดเพชรบูรณ์   ที่เลือกตั้ง  ได้แก่    อาคารโรงเรียนบ้านลาดน้อย

๑๔.) เขตเลือกตั้งที่ ๑๔ หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ ได้แก่หมู่ที่  ๑๕  บ้านพุทธบาทกลาง  ตำบลพุทธบาท

อำเภอชนแดน   จังหวัดเพชรบูรณ์    ที่เลือกตั้ง  ได้แก่   ศาลาอเนกประสงค์บ้านโค้งผักชี

๑๕.) เขตเลือกตั้งที่ ๑๕ หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ ได้แก่หมู่ที่  ๑5  บ้านหนองเล้าไก่  ตำบลพุทธบาท

อำเภอชนแดน   จังหวัดเพชรบูรณ์   ที่เลือกตั้ง  ได้แก่   อาคารโรงเรียนบ้านหนองเล้าไก่

          ๑๖.) เขตเลือกตั้งที่ ๑๖ หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ ได้แก่หมู่ที่  ๑6  บ้านวังมะปราง  ตำบลพุทธบาท

อำเภอชนแดน   จังหวัดเพชรบูรณ์   ที่เลือกตั้ง  ได้แก่   ศาลาวัดวังมะปราง

          ๑7.) เขตเลือกตั้งที่ ๑7 หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ ได้แก่หมู่ที่  ๑7  บ้านห้วยตูมใต้  ตำบลพุทธบาท

อำเภอชนแดน   จังหวัดเพชรบูรณ์    ที่เลือกตั้ง  ได้แก่   ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยตูมใต้

๑8.) เขตเลือกตั้งที่ ๑8 หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ ได้แก่หมู่ที่  ๑8  บ้านซับน้อย  ตำบลพุทธบาท

อำเภอชนแดน   จังหวัดเพชรบูรณ์   ที่เลือกตั้ง  ได้แก่    ศาลาอเนกประสงค์บ้านซับน้อย

๑9.) เขตเลือกตั้งที่ ๑9 หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ ได้แก่หมู่ที่  19  บ้านมะค่างาม  ตำบลพุทธบาท

อำเภอชนแดน   จังหวัดเพชรบูรณ์    ที่เลือกตั้ง  ได้แก่   ศาลาอเนกประสงค์บ้านมะค่างาม

20.) เขตเลือกตั้งที่ 20 หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ ได้แก่หมู่ที่  20  บ้านกกจั่น  ตำบลพุทธบาท

อำเภอชนแดน   จังหวัดเพชรบูรณ์   ที่เลือกตั้ง  ได้แก่  ศาลาวัดกกจั่น

         21.) เขตเลือกตั้งที่ 21 หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ ได้แก่หมู่ที่  21  บ้านซำเตย  ตำบลพุทธบาท

อำเภอชนแดน   จังหวัดเพชรบูรณ์   ที่เลือกตั้ง  ได้แก่   ศาลาวัดซำเตย

22.) เขตเลือกตั้งที่ 22 หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ ได้แก่หมู่ที่  22  บ้านอ่างหิน  ตำบลพุทธบาท

อำเภอชนแดน   จังหวัดเพชรบูรณ์    ที่เลือกตั้ง  ได้แก่   ศาลาวัดอ่างหิน

23.) เขตเลือกตั้งที่ 23 หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ ได้แก่หมู่ที่  23  บ้านห้วยงาช้างบน  ตำบลพุทธบาท

อำเภอชนแดน   จังหวัดเพชรบูรณ์   ที่เลือกตั้ง  ได้แก่    ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยงาช้างบน

24.) เขตเลือกตั้งที่ 24 หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ ได้แก่หมู่ที่  24  บ้านเนินไพร  ตำบลพุทธบาท

อำเภอชนแดน   จังหวัดเพชรบูรณ์    ที่เลือกตั้ง  ได้แก่   ที่ทำการ อบต.พุทธบาท

25.) เขตเลือกตั้งที่ 25 หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ ได้แก่หมู่ที่  25  บ้านเนินต้อง  ตำบลพุทธบาท

อำเภอชนแดน   จังหวัดเพชรบูรณ์   ที่เลือกตั้ง  ได้แก่  ศาลาเนินต้อง

         26.) เขตเลือกตั้งที่ 26 หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ ได้แก่หมู่ที่  26  บ้านคลองคล้า ตำบลพุทธบาท

อำเภอชนแดน   จังหวัดเพชรบูรณ์   ที่เลือกตั้ง  ได้แก่   ศาลาวัดคลองคล้า

27.) เขตเลือกตั้งที่ 27 หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ ได้แก่หมู่ที่  27  บ้านน้ำลัดใหม่  ตำบลพุทธบาท

อำเภอชนแดน   จังหวัดเพชรบูรณ์   ที่เลือกตั้ง  ได้แก่  ศาลาวัดสามัคคีธรรมบ้านน้ำลัด

         28.) เขตเลือกตั้งที่ 28 หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ ได้แก่หมู่ที่  28  บ้านผาทองใต้ ตำบลพุทธบาท

อำเภอชนแดน   จังหวัดเพชรบูรณ์   ที่เลือกตั้ง  ได้แก่   ศาลาเอนกประสงค์บ้านผาทองใต้

ข้ามไปยังทูลบาร์