กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางนงเยาว์ ทองจันทร์

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางอมรรัตน์ เสนานุช

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

นางสาวสิริภาวรรณ ธรรมมา

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวรวีวรรณ คล่ำเงิน

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายเชาว์วัฒน์ กันแต่ง

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

นางสาวสิริภาพรรณ ธรรมมา

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

นางสาวชลทิชา เพียงตา

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

นางสาวศุภกาญจน์ ชาติรักษา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

นายอาทิตย์ เหลี่ยมศร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล
ข้ามไปยังทูลบาร์
ALEXASLOT138
harta138
sawer138
https://jbg.sumbatimurkab.go.id/sgacor/