กองคลัง

นางนงเยาว์ ทองจันทร์

นักบริหารงานการคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวกิตยา คงทนแท้

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

นายพิษณุ เมืองเดช

ผู้ช่วยนักวิชการคอมพิวเตอร์

นางสาวนภาพร สาดา

ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

นางสาวอัจรา น้อยนันตา

ผู้ช่วยนักวิชการพัสดุ

นางเตชินี ปิ่นวรรณา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวญาณิศา เมืองเดช

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวนภาลัย ช่วยอุระชน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวนภัสภรณ์ กัลยา

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวพรรณทิภา ศิริสมบูรณ์

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวนิศา ศรีสมัย

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวดาริกา จันทร์หอม

พนักงานจ้างเหมาบริการ

ข้ามไปยังทูลบาร์