กองคลัง

นางนงเยาว์ ทองจันทร์

นักบริหารงานการคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาววรัญชลี กุลพินิจ

นักวิชาการเงินและบัญชี

นายพิษณุ เมืองเดช

ผู้ช่วยนักวิชการคอมพิวเตอร์

นางสาวนภาพร สาดา

ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

นางสาวนภาลัย ช่วยอุระชน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางเตชินี ปิ่นวรรณา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวญาณิศา เมืองเดช

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวนิศา ศรีสมัย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวดาริกา จันทร์หอม

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวลลิตา กิ่งทอง

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวศิรินภา ศรีสมัย

พนักงานจ้างทั่วไป

นายรัฐศาสตร์ วุธนู

นางสาวสุชญา ทองจันทร์

พนักงานจ้างทั่วไป

ข้ามไปยังทูลบาร์
ALEXASLOT138
harta138
sawer138
https://jbg.sumbatimurkab.go.id/sgacor/