กองการศึกษา

นายสง่า อิ่มอุรัง

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสาวณิชนันท์ ยาแก้ว

นักวิชาการการศึกษาปฎิบัติการ

นางสาวทนันยา กันยาประสิทธิ์

ครู ค.ศ.๒

นางระเบียบ น้อยมี

ครู ค.ศ.๒

นางนิตยา สุขธิเวช

ครู ค.ศ.๒

นางพัชรี เผือกงาม

ครู ค.ศ.๒

นางสาวภัคธดา แก้วแสน

ครู ค.ศ.๒

นางนิตยา สุขธิเวช

ครู ค.ศ.๒

นางสาวสุพัตรา กรานเคารพ

ครู ค.ศ.๒

นางยุวภา หลวงขัน

ครู ค.ศ.๒

นายจรัญ สีตะระโส

ผู้ดูแลเด็ก

นายเทพพรักษ์ พันธ์อินทร์

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวชมมส์วสินา วิลัยเลิศ

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวนิศรา ไทยอุดม

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาววรรณภา สมศรี

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาววันวิสา สมศรี

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวกัลยา เพชรสุข

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวฤทัยรัตน์ กัลยาประสิทธิ์

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวนิภาวรรณ สุขนาล

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวชาลิณี มูลไธสง

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวศุภกาญจน์ ชาติรักษา

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวมณียา สาวไทยป่า

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสุวนีย์ ศรีแก้ว

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวน้ำผึ้ง คล้ายแก้ว

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาววิลาวัลย์ โกมาร

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวอังคนา สุขนวล

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวประภาศิริ ทองอยู่

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวปิยมาศ บุญแม่น

พนักงานจ้างเหมาบริการ

ข้ามไปยังทูลบาร์