ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติ อบตพุทธบาท
      ตราสัญลักษณ์ อบต พุทธบาท
      วิสัยทัศน์/พันธกิจ
      สภาพทั่วไป
      สภาพทางสังคม
      สภาพทางเศรษฐกิจ
      อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
      ส่วนการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ
      ฝ่ายนิติบัญญัติ
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1-10
      สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11-20
      สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 21-28
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา
      การดำเนินงานของอบต.
      แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
      แผนพัฒนาสามปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙
      ประกาศจัดตั้ง ศพด.ในพื้นที่
      ข้อมูลนักเรียน ศพด.และโรงเรียน
      หนังสือราชการ (ส่วนการศึกษา)
      ขั้นตอนการลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
      ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
      แผนการดำเนินงานประจำปี
      รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท
      แผนพัฒนาสามปี
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      แบบลงทะเบียนขอรับสิทธิ์รับเงินเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
      แบบรับรองสถานะของครัวเรือน ดร 2
      กองสวัสดิการสังคม
      ความรู้ที่เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน
      ส่วนสำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา
      กฏและระเบียบต่างๆ
      ใบนำส่งไปรษณี
      แบบคำขอมีบัตรประจำตัว/ใหม่
      แบบใบลา
      พรบ ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
      พระราชบัญญัติ
      กฏระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      ร้านอาหาร
      น้ำตกแสนสุข
      อ่างเก็บน้ำบ้านลาดน้อย
      อ่างเก็บน้ำบ้านผาทอง
      อ่างเก็บน้ำหนองตาด
      สถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 [ สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองสีเสียด_หมู่ที่_๒๕_บ้านเนินต้อง ] 
      

 

  สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองสีเสียด_หมู่ที่_๒๕_บ้านเนินต ้อง.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ทำรายการเมื่อ: 01-สค.-11at 09:43
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 7   [ 7/11/2560 12:55:27 ]
ประกาศ เรื่อง เผบเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 6   [ 3/11/2560 14:08:39 ]
ราคากลางและการคำนวนราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมูที่28 บ้านผาทองใต้   [ 31/10/2560 15:42:10 ]
ราคากลางและการคำนวนราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมูที่ 24 บ้านเนินไพร   [ 31/10/2560 15:39:02 ]
ประกาศ เรื่อง เผบเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560   [ 9/10/2560 22:19:07 ]
ประกาศ เรื่อง เผบเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2 พ.ศ.2560   [ 4/10/2560 11:30:35 ]
ประกาศ เรื่อง เผบเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560   [ 4/10/2560 11:29:36 ]
     
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท
อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
โทร: 056-761559  แฟกซ์: 056-761696 Email : imurang@hotmail.com
Copyright 2014. puttabath.go.thAll rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.