ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติ อบตพุทธบาท
      ตราสัญลักษณ์ อบต พุทธบาท
      วิสัยทัศน์/พันธกิจ
      สภาพทั่วไป
      สภาพทางสังคม
      สภาพทางเศรษฐกิจ
      อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      ส่วนการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ
      สำนักปลัด(ฝ่ายพัฒนาชุมชน)
      ฝ่ายนิติบัญญัติ
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1-10
      สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11-20
      สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 21-28
      สำนักปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษาฯ
      การดำเนินงานของอบต.
      แผนพัฒนาสามปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙
      ประกาศจัดตั้ง ศพด.ในพื้นที่
      ข้อมูลนักเรียน ศพด.และโรงเรียน
      หนังสือราชการ (ส่วนการศึกษา)
      ขั้นตอนการลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
      ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
      แผนการดำเนินงานประจำปี
      รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท
      แผนพัฒนาสามปี
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      ความรู้ที่เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน
      ส่วนสำนักปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฏระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      ร้านอาหาร
      น้ำตกแสนสุข
      อ่างเก็บน้ำบ้านลาดน้อย
      อ่างเก็บน้ำบ้านผาทอง
      อ่างเก็บน้ำหนองตาด
      สถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 [ สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองสีเสียด_หมู่ที่_๒๕_บ้านเนินต้อง ] 
      

 

  สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองสีเสียด_หมู่ที่_๒๕_บ้านเนินต ้อง.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ทำรายการเมื่อ: 01-สค.-11at 09:43
เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่๑/๒๕๕๗   [ 24/7/2557 10:43:23 ]
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท สมัยสามัญ สมัยที่ ๔   [ 2/6/2557 11:27:30 ]
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท สมัยสามัญ สมัยที่ ๓   [ 2/6/2557 11:25:58 ]
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท สมัยสามัญ สมัยที่ ๒   [ 2/6/2557 11:24:15 ]
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท สมัยสามัญ สมัยที่ ๑   [ 2/6/2557 11:21:52 ]
เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่๒/๒๕๕๖   [ 2/6/2557 11:02:14 ]
เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่๑/๒๕๕๖   [ 2/6/2557 11:01:00 ]
     
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท
อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
โทร: 056-761559  แฟกซ์: 056-761696 Email :
imurang@hotmail.com
Copyright 2014. puttabath.go.thAll rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.